ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒๔ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒๔ รายการ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

                   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒๔ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒๔ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

                   ๑. กิจกรรมที่ ๑ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๖ รายการ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

                   ๒. กิจกรรมที่ ๒ ครุภัณฑ์การแพทย์แผนจีน จำนวน ๔ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กรุงไทยคลินิกเวชกรรม จำกัด เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                   ๓. กิจกรรมที่ ๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโฆษณาเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ ไม่มีผู้เสนอราคา

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม