ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ (ครั้งที่๓) ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น                จัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษสำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                              ประกาศ ณ วันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๑

 

                                                                               (นายราเชนทร์ เหมือนชอบ)

                                                                             รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม