ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

             จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม)

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ