ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป(software) เพื่อการเรียนการสอน ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง   ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป(software) เพื่อการเรียนการสอน ๖ รายการ  จำนวน  ๑  งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

-----------------------------------------

๑. ชื่อโครงการ

            จัดซื้อวัสดุโปรแกรมสำเร็จรูป(software)  เพื่อการเรียนการสอน ๖ รายการ  จำนวน ๑ งาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

            จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ  ๗๑๙,๕๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง

            รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  กำหนดราคากลางภายในวงเงิน ๗๑๙,๕๘๐.๐๐ บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง

            ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ๐๑๒/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

            ๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์          ไชยสิทธิพร           ประธานกรรมการ

            ๕.๒ นายไพโรจน์                           สมุทรักษ์             กรรมการ

            ๕.๓ นางสาวสิริทิพ                         วะศินรัตน์            กรรมการและเลขานุการ

๖.รายละเอียดงาน

            ตามเอกสารการสอบราคาจัดซื้อวัสดุโปรแกรมสำเร็จรูป(software)  เพื่อการเรียนการสอน  จำนวน ๑ งาน

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ ซว.๒/ ๒๕๖๑

๗. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อครั้งนี้๗.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๗.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศสอบราคา 

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

            ๗.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            ๗.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

            ๗.๖  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันเสนอราคา

            ๗.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาซื้อ ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  ภายใต้สัญญาเดียวกัน มิใช่การซื้อหลายๆ ครั้งมารวมกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ อายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันทำการจ้างแล้วเสร็จจนถึงวันประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว ณ วันเสนอราคา

            ๗.๘ ผู้ที่ยื่นความจำนงขอรับเอกสารสอบราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจในนาม กรรมการอื่นหรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ โดยผู้มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาแทนบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยเจ้าของกิจการ/กรรมการ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น  หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท / ห้าง (ถ้ามี) มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคาพร้อมเอกสารทางการค้า  ได้ตั้งแต่ วันที่   ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  (อาคาร ๒๖ ชั้น ๒มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   ๑๐๙๐๐

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ฝ่ายพัสดุอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์   (อาคาร ๒๖  ชั้น ๒)   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม๔

            ผู้สนใจติดต่อขอรับอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒๖ ชั้น ๒มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ระหว่างวันที่   ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๑   ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.gprocurement   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒๙๔๒๕๘๐๐,  ๐-๒๙๔๒-๖๘๐๐ ต่อ ๕๐๐๗  ในวันและเวลาราชการ

                       

ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๐  เมษายน  .. ๒๕๖๑

 

 

 

 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที)

                           คณบดีปฏิบัติราชการแทน

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม