วันปิดทำการและปฏิบัติราชการชดเชยของนักศึกษาและบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยประกาศวันปิดทำการวันที่ 11 เมษายน 2561 และปฏิบัติราชการชดเชยในวันที่ 28 เมษายน 2561

ประกาศ
วันปิดทำการและปฏิบัติราชการชดเชยของนักศึกษาและบุคลากร
โดยมหาวิทยาลัยประกาศวันปิดทำการวันที่ 11 เมษายน 2561
และปฏิบัติราชการชดเชยในวันที่ 28 เมษายน 2561