ประกาศผลสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบ EXIT EXAM 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 40 คะแนนขึ้นไป มีดังนี้

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะศึกษาศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะเกษตรและชีวภาพ
 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

** นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 40 คะแนนขึ้นไป
     สามารถติดต่อขอรับ Certificate จากมหาวิทยาลัย ได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 
ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป (นักศึกษาต้องมารับด้วยตนเองและแสดงบัตรนักศึกษา)

 ** นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลสอบ
     สามารถสอบถามคะแนนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 และคณะที่นักศึกษาสังกัด

>>เว็บไซต์งานศูนย์ภาษา