ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบ EXIT EXAM
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2560

สอบวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 10.00 - 12.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<