มหาวิทยาลัยขอแจ้งวันปิดทำการ ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

              มหาวิทยาลัยขอแจ้งวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย โดยปิดทำการตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 โดยสามารถติดต่อมหาวิทยลัยได้ในวันที - 3 มกราคม 2561 ตามเวลาราชการ