กองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการและสวัสดิการ ห้อง 32-403 ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา เบอร์โทรภายใน 1309.


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd