การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม วารสารที่ได้ผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 2) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://mult.chandra.ac.th/cw/graduate/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณณาตยา และคุณเตือนใจ โทร.02-513-6968 หรือเบอร์ภายในต่อ 1901