ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ พร้อมทั้งแบบเสนอชื่อฯ