ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น.

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น.

จากเดิม ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม เปลี่ยนเป็น "ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (TMB เดิม)"