ขอให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้ารับการตรวจสุขภาพ


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd