ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวืทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560  บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด ๕๖๓,๕๓๙.๓๕  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์