ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวืทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑๒ รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสินก่อสร้าง
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์
               ๓. ปราณีตศิลป์ 2559
               ๔. บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
               ๕. บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด
               ๖. บริษัท เกื้อพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
               ๗. บริษัท สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
               ๘. บริษัท เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
               ๙. บริษัท จันทร์วิธาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
               ๑๐. บริษัท เวอชิว กรุ๊ป จำกัด
               ๑๑. บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด
               ๑๒. บริษัท คิมเบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกรณ์ ปะพาน)
ประกรรมการเปิดซองสอบราคา