ประกาศ ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป มีดังนี้


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก


**นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป
สามารถติดต่อขอรับ Certificate จากมหาวิทยาลัย ได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นตันไป


**นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
สามารถสอบถามคะแนนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 และคณะที่นักศึกษาสังกัด