ประกาศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ในบางช่วงเวลา

              ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) จำนวน 1 งาน กับบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ 600026 งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขออนุญาตให้บริษัทเข้าดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สวิทช์เดิม (Replace Swith) และต้องทำการปิดระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ในบางช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 6-9 มีนาคม 2560 โดยมีพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าว เข้าดำเนินการตามอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย