ประกาศ เรื่องงานเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดระบบเซิฟเวอร์หลักของมหาวิทยาลัยทุกระบบงานเพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการการย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักในวันและเวลาดังต่อไปนี้

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้อนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Data Center) ในกิจกรรมที่ 1 จำนวน 1 งาน ซึ่งมีผู้ชนะประมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คือบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นั้น ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอปิดระบบเซิฟเวอร์หลักของ มหาวิทยาลัยทุกระบบงานเพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการการย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
และจะเปิดระบบเซิฟเวอร์หลักทุกระบบในวันเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป