ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (EXIT-EXAM) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องนำมา
1. บัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ปากกา ดินสอ2B ยางลบ

สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ให้ส่งบันทึกข้อความระบุเหตุผล
ความจำเป็นที่ไม่เข้าสอบที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2

หมายเหตุ : ผู้ที่สอบผ่าน 50 คะแนนขึ้นไป จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม