ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี2559 (สอบวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2559
 
 
 
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศาสนาพุทธที่มีรายชื่อเข้าสอบ 
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ตั้งแต่เวลา 8:00 น. - 16:30 น. 
 
 
***ไม่อบรมก็สามารถเข้าสอบได้***
 
 
 
ผู้ที่สมัครสอบศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
ให้เข้าสอบในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2559
ณ ห้อง 2830 เวลา 8:00น. เป็นต้นไป