ประกาศ นักศึกษาชั้นปี 1 ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาสามารถถ่ายรูปทำบัตรได้ที่ อาคาร 29 ชั้น 5 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น.

นักศึกษาภาคในเวลาราชการ แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาัลย
นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ แต่งกายสุภาพ เสื้อคอปก