ประกาศคณะกรรมการสรรคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์