ประกาศ กำหนดวันรับสมัครสอบสำหรับผู้ที่สนใจเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในวันที่ 9-26 สิงหาคม 2559 และได้กำหนดวันสอบในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา สามารถนำรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้วมาส่งในวันรับสมัครสอบ จำนวน 2 รูป

รายละเอียดแบบฟอร์มรับสมัคร