ประกาศ เรื่องแจ้งการย้ายข้อมูลระบบหลักที่สำคัญของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯเดิม มายังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯใหม่ ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานในระบบต่างๆได้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้อนุมัติโครงการจ้างทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Data Center) จากบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด นั้น ทางบริษัท จะทำการย้ายข้อมูลระบบหลักที่สำคัญของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯเดิม มายังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯใหม่ ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานในระบบต่างๆได้ ซึ่งมีระบบดังต่อไปนี้

1. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS)
2. ระบบบริการการศึกษา (Reg)
3. ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา (DBreg)
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
5. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DB MIS) และฐานข้อมูลระบบบสารบรรณฯ (DBe-Doc)
6. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7. ฐานข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะเกษตรและชีวภาพ
9. DHCP/IPv6
10. DHCP/DNS (Internal)
11. IPv6/DNs