ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชาการ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (รับสมัครถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559)