ประกาศ ปิดระบบไฟฟ้าอาคาร 29 (ชั่วคราว) เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำรองภายในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น.

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ทำสัญญากับบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด เป็นจัดจ้างทำโครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการปิดระบบไฟฟ้าอาคาร 29 (ชั่วคราว) เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำรองภายในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น.

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ