ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาอาหารและโภชนา (คณะวิทยาศาสตร์)ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559