ประกาศ เรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ