ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการและวิจัยเรื่อง Ageing Society Business : การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ เนื่องในงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559