ประกาศ ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป มีดังนี้

 

 

 

**นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป 
สามารถติดต่อขอรับ Certificate จากมหาวิทยาลัย ได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
**นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
สามารถสอบถามคะแนนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 และ คณะที่นักศึกษาสังกัด