ประกาศ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งประกวด "ผลงานคุณภาพ" โครงการ CRU QA Day #4 หมดเขต วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559

โครงการวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ครั้งที่ 4 (4th CRU QA Day )

จัดงานวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชัั้น 3
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประกวด "ผลงานคุณภาพ" ชิงเงินรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตร หมดเขตส่งผลงาน วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม