ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 13.00-16.00 น.

 

 

 

สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องนำมา
1.บัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
2.อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ปากกา ดินสอ2B ยางลบ

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ให้ส่งบันทึกข้อความระบุเหตุผล ความจำเป็นที่ไม่เข้าสอบไปยังคณะที่ท่านสังกัด

หมายเหตุ : ผู้ที่สอบผ่าน 50 คะแนนขึ้นไป จะได้ใบรับรองจากศูนย์ภาษา