ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ : Ageing Society Startup และกำหนดจัดกิจกรรมงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559