ประกาศ ศูนย์การศึกษาพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน เรื่องพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชียนในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559