ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคแก้(FM) ประจำปีการศึกษา 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค(FM) 1/2558สอบวันพุธที่ 27 มกราคม 2559
ชั้น 5 ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์
อาคารสำนักงานอธิการบดี 


โดยผู้ที่มีรายชื่อเสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

ให้มารับคำร้องสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10
เพื่อรับเอกสารไปชำระค่าธรรมเนียมที่ชั้น 2 ฝ่ายกองคลัง 

ภายในวันที่ 18-26มกราคม 2559

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด*หมายเหตุ รับติดต่อนักศึกษาที่แต่งกายสุภาพเท่านั้น