ประกาศ ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาขแมร์สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรขแมร์เพื่อการสื่อสาร 1 รุ่นที่ 9 ภาคเรียนที่ 2/2558