ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา สามารถทำบัตรนักศึกษาได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-19.00 น. เท่านั้น

ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 29 ชั้น 4