ประกาศ เรื่องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

           ด้วยขณะนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และจากแนวโน้มการเกิดโรค พบว่า เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2558 มีผู้ป่วยประมาณเดือนละ 10,000-14,000 ราย และคาดว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยประมาณ 80,000-100,000 ราย ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา
           งานบริการและสวัสดิการ หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ระวังโรคไข้หวัดใหญ่และคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ของโรคไข้หวัดใหญ่

คลิก!!! เอกสารเผยแพร่