ประกาศ โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์กับโลกาภิวัตน์" ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

           สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์กับโลกาภิวัตน์" ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม