ประกาศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งงดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 29 ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 29 เวลา 12.00 - วันศุกร์ที่ 30 เวลา 13.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดสถานที่สอบปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ