ประกาศ กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี