ประกาศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "BIKE FOR DAD" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

           ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา "BIKE FOR DAD" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558  เวลา 15.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับการจัดสรรโควต้าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพียง 20 คน
           ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวตามรายละเอียดในเอกสารแนบและส่งคืนที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 หรือติดต่อด่วนด้วยวาจาเพื่อจองสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-5905900 (ผศ.ธนทรรศน์)