ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ เพื่อให้หน่วยงานของท่านและหน่วยงานอื่นๆภายใต้การกำกับดูแลได้เตรียมความพร้อมในการจัดการ
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดของข่าวประกาศ