ประกาศ ด้วยศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (Communicative English for AEC) สำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558