ประกาศ ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มจษ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมทางการตลาดด้านวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ "พุ่นนะ พุ่นนะ สามช่าม่วนชื่น" วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 11.00 -21.00 น.