ประกาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจที่จะดำเนินการธุรกิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภทกาแฟและอาหารว่าง

           โดยผู้สมัครเสนอผังภูมิร้านค้า ราคาสินค้า และปริมาตร (ออนต์) พร้อมสินค้าตัวอย่างทุกรายการในวันคัดเลือกร้านค้า ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกร้าน ยื่นความจำนงโดยดาวน์โหลด หรือขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ ที่งานสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสัมฤทธิ์ เหมือนประโคน เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 6900 99 ต่อ 7006 หรือ มือถือ 08 4829 8982

คลิก!!! รายละเอียดข่าวประกาศ