ประกาศ ด้วยศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาวิชาพลศึกษา เรื่องการเต้นแอโรบิคด๊านซ์ และการเต้นประยุกต์ศิลปะมวยไทย ในวันเสาร์ที่ 29-วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558