ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558