ประกาศ ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาและวัฒนธรรมขแมร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558