ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ

รายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติ : ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551
2. งานที่จัดให้นักศึกษาทำ : เป็นงานภายในมหาวิทยาลัย
3. ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 40 บาท และทำงานไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน(ค่าตอบแทนเดือนละประมาณ 2,400 บาท)
4. ระยะเวลาที่ให้การสนับสนุน : 4 เดือน (ประมาณเดือนมิถุนายน - กันยายน 2551 )(เวลา 16.30-19.00 น. จันทร์ - ศุกร์ เว้น พุธ)

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้อง 15-0501 อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก ชั้น 5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2551

เอกสารต้องนำมาด้วย
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1/2551
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ